17/10/2017 : หนังสือแนะนำ : "บันทึกตามรอย ๙๙ คำพ่อสอน" 17/10/2017 : สาระน่ารู้ : ผ้าเปียว ผ้าโพกศรีษะสตรีเผ่าไทดำ ในเวียดนาม 16/10/2017 : สาระน่ารู้ : ความหมายพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริ ของในหลวง ร.9 16/10/2017 : สาระน่ารู้ : ผ้าทอไทลื้อ ในเวียดนาม "ไตลื้อ" หรือ "ไทลื้อ" (Tai Lue) 16/10/2017 : สาระน่ารู้ :“ครูศิลป์ของแผ่นดิน” ปี 2560 ที่ SACICT เชิดชู นางปราณีต วรวงสานนท์ ผู้สืบสาน “ผ้าทอไท-ยวน” มรดกทางวัฒนธรรมของชาวไท-ยวน ที่ไกล้สูญหาย 11/10/2017 : สาระน่ารู้ : ผ้าทอนาหมื่นศรี "เอกลักษณ์ผ้าทอพื้นถิ่น แห่งจังหวัดตรัง" 11/10/2017 : SACICT Living Thai 4/2017 11/10/2017 : สาระน่ารู้ : งานช่างประดับมุก..หัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่าของไทย 11/10/2017 : สาระน่ารู้ :"สลักดุนในสมัยอารยธรรมมอญ ทวาราวดี" 11/10/2017 : สาระน่ารู้ : งานลงรักปิดทอง 10/10/2017 : พระราชอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 05/10/2017 : สถาปัตยกรรมและงานออกแบบ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 29/09/2017 : หนังสือแนะนำ : วันอันสำคัญของไทย 28/09/2017 : สาระน่ารู้ : สลักดุน ภูมิปัญญาเชิงช่าง จากอดีตสู่ปัจจุบัน" 28/09/2017 : สาระน่ารู้ : หัตถกรรมในวัฒนธรรมข้าวภาคใต้ "หมวกเปี้ยว"

สื่อแนะนำ